Felvételi információk

Kedves Diákok és Szülők!

Minden érdeklődőt szeretettel köszöntünk a Tompa Mihály Református Gimnázium virtuális iskolabemutatóján. Sajnos az idén személyesen nem találkozhatunk, ezért szeretnénk ebben a formában bemutatni az iskolánkat és az ott folyó munkát. Ha szeretnél többet megtudni rólunk, kattints az alábbi menüpontokra.


Az iskola története


A rimaszombati református, ill. protestáns oktatás vázlatos története

  • DSCN7913 (2)
  • DSCN9657 (2)
  • DSCN7500 (2)

1560-as évek vége: a gyülekezet és a korábbi plébániai iskola is reformátussá vált.
17-18. sz. elemi iskola, grammatikai osztályok és bölcseleti osztályok
1771-1785 az iskola működése be volt tiltva
1785-1853 református líceum
1853 Egyesült Protestáns Algimnázium, amely a református líceum és az osgyáni evangélikus iskola egyesülésével jött létre, melynek fenntartói a Rimaszombati Református Egyházközség és a Kishonti Evangélikus Esperesség voltak
1884 Egyesült Protestáns Főgimnázium, 1886-ban hagyták el az iskolát az első érettségizők
1904 az új épület átadása
1923 az intézmény államosítása
1940. I.1. újra Egyesült Protestáns Gimnázium
1945. IV. 24. az iskola működésének betiltása
1999. szeptember 1. a Tompa Mihály Református Gimnázium elkezdte működését

  • DSCN7500 (2)
  • DSCN9657 (2)
  • DSCN8838 (2)
  • DSCN7913 (2)

Az iskola épülete


fényképek:

A nyolcosztályos gimnázium tanterve

Az állami művelődési program az első évfolyamban kiegészül matematika gyakorlattal, technika tantárggyal és közösségi neveléssel. A szlovák nyelv tanításánál nagy hangsúlyt fektetünk a beszéd- és íráskészség fejlesztésére. A diákoknak az első kötelező idegen nyelven kívül már az első évfolyamtól lehetőségük van második idegen nyelv tanulására is. Az első nyelvből mindenki kötelező érettségi vizsgát tesz a közös európai referenciakeret B2 szintjén. A második idegen nyelvből a gimnáziumi tanulmányai végén minden tanuló B1 szintet ér el. Akik szeretnének a második idegen nyelvből is választható érettségi vizsgát tenni, azoknak lehetőségük van erre B2 szinten is.

A nyolcosztályos gimnázium alsó tagozatán a diákok biológiát és történelmet tanulnak magasabb óraszámban, mint azt az állami művelődési program meghatározza. A gimnázium felső tagozatán az első két évfolyamban általános képzés folyik, az érettségi vizsgát megelőző évben a diákok 5 órát, az utolsó évben pedig 8 órát választhatnak érdeklődési körüknek és továbbtanulási szándékuknak megfelelően.

A nyolcosztályos gimnázium tanterve megtalálható itt.

A négyosztályos gimnázium tanterve

A négyosztályos gimnázium első két évfolyamában a diákok általános képzést szereznek a közismereti tantárgyakból. A 3. évfolyamban 5 órát, a 4. évfolyamban 8 órát választhatnak szabadon az érdeklődésüknek és továbbtanulási szándékuknak megfelelően. Itt adódik lehetőség a jobb elmélyülésre, az egyes tudományterületek alapjainak elsajátítására.  Mindemellett a három nyelvet, amelyből kötelező érettségi vizsgát tesznek, magasabb óraszámban tanulják. Egyházi iskolaként a diákok felekezetüknek megfelelően heti két órában tanulnak hittant.

A négyosztályos gimnázium tanterve megtalálható itt.

Kötelező tantárgyak


táblázatok magyarul be kell tölteni

Szakköri lehetőségek


angol nyelv, német nyelv
matematika, fizika, biológia, kémia, történelem, robotika, programozás
sport, néptánc
énekkar
szeretetszolgálat
diákpresbitérium

Komplex tehetséggondozó program

Az iskolánkban a tehetséget a Mönks-Renzulli komplex tehetségmodell alapján értelmezzük. A tehetséges embert az átlagon felüli képességek, kreativitás és motiváltság együtt jellemzik. A tehetség kibontakozásában egyaránt szerepe van a családnak, az iskolának és a kortárs közösségnek.

A tehetségek azonosításában támaszkodunk a tanári és szülői jellemzésekre, kérdőíves felmérésekre és pszichológusi szakvéleményekre is. Valljuk, hogy minden diáknak vannak erős oldalai, amelyek fejlesztéséhez igyekszünk megadni minden segítséget. Az osztályfőnökök felügyelete mellett tehetségkövető rendszert működtetünk.

A tehetséggondozó programjaink során egyaránt odafigyelünk a diákok erős és tehetségükkel összefüggő gyenge oldalaik fejlesztésére is, hogy személyiségük kiegyensúlyozottan fejlődjön. Szaktanáraink végzik a diákok szakmai fejlesztését. A helyi Pedagógiai és Pszichológiai Tanácsadó Központ szociálpedagógus és pszichológus munkatársai pedig tehetség klubot működtetnek az iskolában, ahol a kreativitás- és személyiségfejlesztésre valamint a motiváltság erősítésére helyezik a hangsúlyt.

A tanulók ismereteinek és készségeinek fejlesztése, gazdagítása egyrészt tanórai keretek között differenciált feladatmegoldás, csoportmunkák, projekt és kooperatív pedagógiai módszerekkel folyik. Ez a munka kiegészül a tehetségműhelyekben, kis csoportokban és egyénileg történő fejlesztéssel.

A komplex tehetséggondozó programunk részét képezi a tehetségfejlesztéssel kapcsolatos tanácsadás a diákok, szülők és pedagógus kollégák irányában.

Iskolán kívüli tevékenységek


szeretetszolgálat
tanulmányutak
túrák

Kommentelés lezárva.